user_mobilelogo


Zapraszamy do kontaktu oraz umawiania się na odwierty

tel : 501 178 961

biuro@odwiertystudnie.pl

Studnia jest to pionowe ujęcie wód podziemnych, otwór wiercony w przypadku głębokich studni lub kopany sięgający do płytkich warstw wód gruntowych.

Dzięki zastosowaniu urządzeń technicznych takich jak pompa , możliwy jest stały pobór wody ze studni. Na początku wodę czerpano na terenach o płytkich źródłach za pomocą żurawia, a na terenach o studniach głębokich za pomocą kołowrotu - drewnianego walca, napędzanego ręcznie za pomocą korby żelaznej; do walca była umocowana lina lub metalowy łańcuch z wiadrem. Czasem budowano studnie abisyńskie, gdzie wodę pobierano za pomocą wkręconej rury i pompy ręcznej.

W czasie rozwoju elektryczności zaczęto w studniach montować pompy elektryczne, które pobierały wodę i rurociągiem odprowadzały ją do domu.

Obecnie studnie wiejskie są już tylko rzadkością (jako obiekty zabytkowe), ponieważ zostały wyparte przez wodociągi.

 

Ze względu na sposób wykonania wyróżnia się studnie:

- kopane (szybowe) 

 wbijane, wkręcane 

- wiercone 

 

 

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się studnie:

- eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych, gospodarczych i budowlanych) 

- inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnieniowe i in.) 

- obserwacyjne (badawcze)

 

Wybór miejsca na studnię.

Umiejscowienie studni zależy od dostępności warstwy wodonośnej i głębokości lustra wody, a także musi uwzględniać odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Najlepsze miejsce może wskazać hydrolog - na podstawie map hydrogeologicznych lub na podstawie badań elektrooporowych, sejsmoelektrycznych i rozpoznania warunków w otoczeniu działki.

 

 

przykładowe badanie:

    

 

Studnie na potrzeby własne gospodarstwa domowego nie wymagają zezwoleń (pozwolenia wodnoprawnego, o ile nie przekraczają 30 m. i pobór wody nie jest większy niż 5 m3 na dobę)

 

Zgodnie z literą prawa studnie należy lokalizować co najmniej:

 - 5 m od granicy działki (choć sąsiad może wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości, lub nawet na budowę wspólnej studni na granicy działek), a także od studni wspólnej na granicy działek.

- 7,5 m od osi rowu przydrożnego

- 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników itp. oraz od szczelnego zbiornika ścieków - szamba.

- 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)

- 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.